Werkervaring

WerkPlekPlus kan als ondersteuning van zelfstandig leven specifieke begeleiding bieden aan alle mensen die om welke reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarom heeft WerkPlekPlus contact met partners die in opdracht van de gemeente begeleiding bieden in de vormgeving van de participatiewet, arbeidsmatige dagbesteding en kan ondersteuning bieden in het vinden van passend vrijwilligerswerk.

 

Ons kantoor en werkplaats is te vinden aan de Eskampweg 1, 7731 TA Ommen. (melden bij de balie van Vechtdal Wonen)

 

Door de krachten te bundelen kunnen we nog beter aansluiten op de vraag van de klanten.

 

Werk biedt structuur, een inkomen, sociale contacten en waardering. Net zoals voor bijna iedereen geldt, is werk ook voor veel mensen een belangrijke voorwaarde om ‘mee te kunnen doen’ in de samenleving. Door te werken ervaren mensen een gevoel van erkenning, eigenwaarde en zingeving. De betekenis van (betaald) werk is groot, zowel voor het individu als voor de samenleving. Voor het individu is werk in de eerste plaats een inkomstenbron en daarmee een middel tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

 

Daarnaast zorgt een baan voor een dag- en weekstructuur, is werk een belangrijke bron van sociale contacten, zorgt arbeidsparticipatie voor verbreding van de sociale horizon en ontlenen mensen vooral aan hun werk hun sociale status. Ook is werk een bron van persoonlijke waardering en zingeving. Andere vormen van dagbesteding kunnen wel een deel van voornoemde functies vervullen, maar er is geen activiteit te verzinnen die, zoals betaalde arbeid, al deze functies in zich kan verenigen. Bovendien zal door de vergrijzing de vraag naar arbeidskrachten in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Het is dus vanuit sociaal en economisch oogpunt niet verantwoord dat burgers buiten de samenleving staan.

 

Participatiewet:

Per 1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden. Zij vervangt daarmee de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wajong. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen deelnemen (participeren) in de samenleving. Het uitgangspunt daarbij is: vanuit wat mensen wel kunnen een geschikte baan vinden. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder deze wet.

 

De gedachte achter deze wet is dat meer mensen met een beperking aan de slag moeten bij gewone werkgevers. De uitvoering ligt grotendeels bij de gemeente. Het UWV blijft verantwoordelijk voor de Wajong, die alleen nog toegankelijk is voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Gemeenten bieden mensen ondersteuning om aan de slag te komen -en als dat niet lukt- een bijstandsuitkering. De gemeente compenseert werkgevers met loonkostensubsidie, als mensen niet in staat zijn het minimum loon te verdienen.

 

Een betaalde baan is niet voor iedereen weggelegd. Maar er zijn meer manieren om mee te doen in de samenleving. Voor mensen die geen reële mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt hebben, vormt sociale participatie het sleutelwoord. Als mantelzorger, vrijwilliger of ook met een gesubsidieerde baan kunt u actief deel uitmaken van de samenleving. Meedoen naar eigen vermogen: dáár gaat het om in de nieuwe Participatiewet.

 

Er zijn veel mogelijkheden om in samenwerking met het bedrijfsleven kansen te creëren voor mensen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via sociale ondernemingen (leer- werkbedrijven), (groeps-) detacheringen, jobcarving / functiecreatie en jobcoaching. Job carving/functiecreatie is het losknippen van functies of taken om daarmee nieuwe functies te creëren voor anders- of lagergekwalificeerde werknemers die nu moeilijk kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit kan op baanniveau of op procesniveau, waarbij werkprocessen worden nagelopen op simpele, elementaire taken die kunnen worden afgesplitst om nieuw werk te vormen.