15/11/2012

Nieuwe plannen voor onderkant arbeidsmarkt

Het nieuwe regeerakkoord gaat uit van één Participatiewet voor alle 500.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de participatie van de hele groep. “De plannen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zien er vooralsnog veelbelovend uit.” Cedris, de branchevereniging van sw-bedrijven, is blij dat er nu daadwerkelijk één regeling komt waarbij voor iedereen gelijke rechten en plichten gelden.

De plannen gaan wel gepaard met een forse bezuiniging op het subsidiebedrag per Wsw’er en op re-integratie. “Maar het subsidiebedrag lijkt minder snel te worden afgebouwd dan in de plannen van het vorige kabinet, waardoor sociale werkvoorzieningsbedrijven meer tijd krijgen het beoogde resultaat binnen het beschikbare financiële kader te realiseren.” Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de wens van Cedris tot ‘maatschappelijk verantwoord bezuinigen’.

Quotum van 5%

Het kabinet wil voor grotere werkgevers een quotum invoeren; vijf procent van hun personeelbestand moet op termijn bestaan uit arbeidsgehandicapten. Dat gaat met kosten gepaard, zoals kosten voor begeleiding, aanpassing van het werk of de werkplek, scholing en training etc.
“Alleen een getal en een handhavingsplan is geen garantie voor succes. Het gaat erom werkgevers te faciliteren om mensen met een arbeidshandicap werk te kunnen bieden”, zo meent Cedris.

Beschut werken

Werken in een beschutte omgeving wordt een voorziening die gemeenten kunnen aanbieden aan mensen die dat echt nodig hebben. Het kan wel zijn, aldus Cedris, dat om louter financiële redenen mogelijk niet alle gemeenten hiervoor zullen kiezen.

Minder dan minimumloon

Verder kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk minder dan het minimumloon verdienen, waarbij alle inspanningen erop zijn gericht toe te werken naar het niveau van het wettelijk minimumloon. Dat betekent dat (meer) werken ook echt loont.

Loondispensatie

Het nieuwe kabinet houdt vast aan de introductie van het instrument loondispensatie. Hiermee kan de gemeente het loon aanvullen van medewerkers die te weinig productiviteit leveren om het minimumloon te kunnen verdienen. Cedris pleit ervoor bij de invoering van loondispensatie goed te kijken naar de ervaringen die inmiddels in pilots zijn opgedaan met dit instrument en ervoor te zorgen dat de administratieve lasten beperkt blijven.

Bron: Cedris